BREEDING STALLIONS

Passion for the Baroque Breed

Click on one of the stallions for more information and photos.

Palomino Lusitano stallion for sale

Approved Palomino Lusitano Stallion

Height: 17h 
Studbook: ABPSL
Pedigree: Unicornio do Retiro / Xantipa SJR

Lyric Dressage Lusitano - Legendario 5.j

Approved Black Lusitano Stallion

Height: 16.3h
Studbook: ABPSL / APSL
Pedigree: Dante dos Diamantes x 
Xangô do Aretê

Level: Dressage Level 2

Lyric_Dressage_Vaquarius.jpg

Approved Grey Lusitano Stallion

Height: 16h
Studbook: APSL

Pedigree: Quarteto do Top x Hercules GS
Level: FEI Grand Prix

Lyric_Dressage_Ultimo4.jpg

Approved Grey Lusitano Stallion

Height: 16.2h
Studbook: APSL
Pedigree: Z-Qing de la Font x N-Galopin de la Font 

Level: FEI Grand Prix

Lusitano_contact2.jpg

Approved Bay Lusitano Stallion

Height: 16h 
Studbook: APSL
Pedigree: Pincelim x Homero

Level: FEI Inter I